Novinky z judikatury a legislativyDne 16. 5. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 126/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.Dne 16. 5. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 125/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 16. 5. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 121/2019 Sb. vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce.Dne 16. 5. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 120/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti.Dne 14. 5. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 118/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.Dne 25. 4. 2019 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 111, str. 59 a násl., publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci.Dne 2. 5. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 117/2019 Sb. sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu.Dne 2. 5. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 115/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.Dne 26. 4. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 114/2019 Sb. vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020.Dne 24. 4. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 112/2019 Sb. nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.Dne 24. 4. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 110/2019 Sb. nový zákon o zpracování osobních údajů.Dne 16. 4. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 107/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.Dne 16. 4. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 106/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona.Dne 12. 4. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 103/2019 Sb. sdělení, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.Dne 12. 4. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 102/2019 Sb. vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011