Novinky z judikatury a legislativyDne 28. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 134/2018 Sb. vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních.Dne 28. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 131/2018 Sb. vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance.Dne 28. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 130/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů.Dne 28. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 127/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.Dne 22. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 125/2018 Sb. vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami.Dne 22. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 124/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky.Dne 21. 6. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 123/2018 Sb. nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.Dne 21. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 122/2018 Sb. vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.Dne 21. 6. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 119/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.Dne 21. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 121/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.Dne 21. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 120/2018 Sb. vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady.Dne 21. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 117/2018 Sb. vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky.Dne 15. 6. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 113/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.Dne 15. 6. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 111/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Těmi jsou živnostenský zákon, zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a občanský zákoník, kde například dochází k četným změnám ustanovení upravujících zájezd.Dne 15. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 110/2018 Sb. vyhláška o tabákových nálepkách.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011