Novinky z judikatury a legislativyDnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích. Ve sbírce zákonů byla publikována pod č. 147/2022 Sb.Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabývá nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny (nařízení vlády o vybraných nepůvodních druzích ryb). Ve sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 145/2022 Sb.Dne 24. 6. 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 165/2022 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb.Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.Dne 24. 6. 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 164/2022 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.Stěžovatel, který se narodil jako muž, necítí se ovšem ani mužem, ani ženou, nýbrž osobou „neutrálního“ pohlaví, se u správních orgánů a soudů domáhal změny rodného čísla na „neutrální“ či „ženskou“ podobu.Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabývá nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti se zvýšenými bezpečnostními opatřeními v průběhu předsednictví České republiky v Radě EU. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 144/2022 Sb.Dnem 1. 7. 2022 (s výjimkou jednoho ze svých ustanovení) své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 142/2022 Sb.Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 129/2022 Sb.Dne 17. 6. 2022 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 156/2022 Sb. nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022.Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabude vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 123/2022 Sb.Dnem 28. 6. 2022 své účinnosti nabude zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 130/2022 Sb.Dnem 11. 6. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 132/2022 Sb.Antidiskriminační směrnice se použije i na věkové omezení volitelnosti předsedy odborové organizace.Dne 9. 6. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 143/2022 Sb.Prodloužení doby provozu skládky odpadu není podstatnou změnou povolení


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011