PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉ SOUDCOVSKÉ RADY

Preambule:
Na základě mandátu uděleného posledním výročním Shromážděním zástupců sekcí,
vedena úsilím o naplňování stanov Soudcovské unie ČR,
chráníce a reprezentujíce stavovské hodnoty českých soudců,
ve snaze uvést do života podněty, záměry a cíle vytýčené Shromážděním zástupců sekcí,
 si Republiková soudcovská rada vytkla šest  základních oblastí,
v nichž hodlá dosáhnout níže uvedenými prostředky
následujících cílů:
 
1. Zlepšení práce Soudcovské unie ČR
 
1.1. Vnitřní komunikace
 
Republiková soudcovská rada pro zlepšení komunikace se všemi členy Unie v zájmu dosažení vyšší a včasné informovanosti členské základny o konkrétní činnosti Unie a jejích představitelů, stejně jako pro zabezpečení reálné možnosti každého člena podílet se na aktivitách Unie a její činnosti, hodlá na maximální možnou úroveň zvýšit informační tok směrem ke všem členům Unie ke sdělování aktuálních a průběžných informací o činnosti Unie a o konkrétních aktivitách jejích představitelů. K tomu bude využívána především elektronická pošta, zejména formou e-mailové konference, do níž budou zapojeni všichni členové Unie a dále systém průběžného zasílání elektronických zpráv všem členům Unie.
Cílem je dosáhnout stavu, kdy všichni členové Unie budou permanentně a podle možností předběžně informováni jak o veškeré činnosti Unie, tak o významných i zajímavých aktuálních skutečnostech či událostech týkajících se spolkového života Unie tak, aby se na činnosti Unie mohli podílet a byli o unijních záležitostech vždy ihned a co nejlépe informováni.
V rámci zlepšení komunikace Republiková soudcovská rada hodlá dále zajistit inovaci webových stránek Unie k oživení a rozšíření jejich využívání členskou základnou, např. formou návodu na registraci všem členům, pravidelným a aktivním nastolováním nových témat pro diskusi na intranetu.
 
1.2. Účast na procesu rozvoje soudcovského práva a procesních předpisů
 
Republiková soudcovská rada si klade za cíl zvyšovat odbornou úroveň činnosti Unie, aby se Unie kvalifikovaně podílela na rozvoji soudního práva a systému, zvyšujícího efektivitu a důvěryhodnost českého soudnictví. Proto bude Republiková soudcovská rada iniciovat založení pracovních legislativních skupin pro soudcovskou samosprávu a pro procesní právo.
 
1.3. Analýza členské základny, její rozšiřování a aktivizace
 
Republiková soudcovská rada provede analýzu stavu členské základny a jednotlivých sekcí a dále uskuteční prostřednictvím dotazníků průzkum, proč řada soudců není členy SU a co by od SU očekávali. V této souvislosti Republiková soudcovská rada připraví systém pobídek pro soudce a insignie členství v Soudcovské unii.
Republiková rada se zasadí o vyhledávání aktivních členů a jejich zapojení do činnosti Soudcovské unie.
 
 
2. Postavení soudnictví a soudce
 
2.1. Samospráva soudnictví
 
Republiková soudcovská rada považuje za neuspokojivý současný stav vysokého vlivu exekutivy na soudnictví a proto bude nadále a trvale prosazovat myšlenku soudcovské samosprávy a vymanění soudnictví z podřízenosti moci výkonné. V tomto směru Republiková soudcovská rada především vychází ze schváleného projektu soudcovské samosprávy ve znění závěrečného usnesení výročního zasedání Shromáždění zástupců sekcí z listopadu 1995 a v jeho duchu bude vedeno jednání se zástupci moci výkonné a zákonodárné a bude připravován věcný záměr k novele nebo rekodifikaci zákona o soudech a soudcích, popř. Ústavy ČR.
 
2.2. Harmonizace činnosti různých struktur českého soudnictví a spolupráce s nimi
 
Při své práci hodlá Republiková soudcovská rada spolupracovat zejména s Kolegiem předsedů krajských soudů, s Grémiem předsedů okresních soudů, se soudními funkcionáři na všech úrovních soudů, se zahraničními stavovskými soudcovskými organizacemi (sdruženími), s ostatními právnickými stavovskými sdruženími.
Republiková soudcovská rada vítá jakoukoliv formu spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti ČR a odbornými útvary Parlamentu ČR. Podle okolností bude Republiková soudcovská rada jednat s MSp ČR o uzavření smlouvy upravující vzájemné vztahy a pravidla spolupráce.
 
2.3. Oblast etiky
 
Republiková soudcovská rada si je vědoma významu formulace a kultivace mravních norem chování soudců a vnímá nutnost jejich přijetí a zastávání všemi českými soudci.
V návaznosti na přijetí zásad chování soudce bude Republiková soudcovská rada usilovat o aktivizaci Soudu unie a s jeho pomocí o interpretaci zásad soudcovského chování v konkrétních situacích, včetně zveřejňování rozhodnutí kárných senátů v anonymizované podobě a zaujímání stanovisek k těmto rozhodnutím.
 
2.4. Kariérní řád
 
Republiková soudcovská rada bude prosazovat, aby byl do právní úpravy přijat kariérní řád, nahrazující dnešní nejednotné a subjektivistické rozhodování o průběhu profesního života soudců.
 
 
3. Sociální program Soudcovské unie ČR
 
Sociální program Soudcovské unie vychází z mezinárodních standardů formulovaných dokumenty Rady Evropy a Mezinárodní asociace soudců pro vyspělé evropské státy, mezi které Česká republika náleží. Smyslem sociálního programu je podpořit důstojnost postavení soudců a usnadnit generační výměnu v soudnictví. Cestou k tomu je kultivace vztahů uvnitř soudnictví pro všechny věkové a funkční kategorie soudců, přispívající ke kvalitě výkonu soudnictví. Součástí této snahy je stabilizace příjmů soudců v době aktivního výkonu soudcovské funkce a zabezpečení důstojného příjmu po ukončení této funkce (alternativně odchodné, vyšší důchod či příplatek k němu, včetně možnosti dále vykonávat soudcovskou funkci jako např. tzv. „emeritní soudce“). Sociální program je navrhován jako sdílený systém všemi úrovněmi českého soudnictví.
 
4. Stálá konference českého práva
 
            Republiková rada bude prosazovat vznik fóra sdružujícího jednotlivé stavovské organizace, které se bude podílet na prosazování principů právního státu, soudcovské nezávislosti a zájmů společných jednotlivým právnických profesím a stavům.
 
5. Posilování právního vědomí
 
5.1. Soudci do škol
 
Soudcovská unie dlouhodobě podporuje zvýšení srozumitelnosti práce soudnictví a pochopení významu soudnictví pro ochranu práv občanů. Proto bude Republiková soudcovská rada nadále pokračovat, rozvíjet a rozšiřovat již započatý program pracovně nazvaný „Soudci do škol“, v jehož rámci soudci uskutečňují pro studenty středních či základních škol přednášky o právu či komentovaná soudní jednání.
 
5.2. Příručka pro účastníky řízení, další aktivity
 
Ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti zajistí Republiková soudcovská rada vytvoření praktické příručky pro účastníky řízení, která bude k dispozici zdarma na každém soudě.
I nadále bude Republiková soudcovská rada zajišťovat účast Unie na animaci soudních řízení na internetových stránkách MS.
 
5.3.    Mediace v netrestních věcech
 
Republiková soudcovská rada bude nadále pokračovat v započatém projektu mediace v netrestních věcech.
 
 
6. Vytváření pozitivního obrazu justice
 
6.1. Vnější komunikace
 
Republiková soudcovská rada bude pokračovat v pořádání pravidelných měsíčních tiskových konferencí Unie.
Republiková soudcovská rada bude stále spolupracovat při vydávání časopisu „Soudce“.
Republiková soudcovská rada bude i nadále zajišťovat shromažďování zajímavých soudních případů pro umělecké zpracování.
Republiková soudcovská rada se vynasnaží o zapojení nových tváří do mediálních výstupů.
 
 
Závěr:
Republiková soudcovská rada se při vědomí závažnosti, rozsahu a náročnosti vymezených úkolů, o něž se hodlá podle svých sil všemožně přičinit, obrací na členy Unie a všechny ostatní soudce s naléhavou výzvou, aby se na činnosti Unie aktivně podíleli a pomohli tak dosáhnout uskutečnění vytyčených cílů ve prospěch soudnictví a každého soudce.
 
 
V Praze dne 16.3.2006


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011