Zastupitelnost soudců

JUDr. Milena Heřmanová, členka Republikové rady SU ČR, členka Kolegia pro sociální záležitosti Soudcovské unie
 
Soudcovská unie připravila návrh řešení zastupitelnosti soudců v podobě Emeritního soudce, o který je zjevně mezi kolegy zájem. Chtěli by jeho realizaci, rádi by vypomohli. Jedná se o detailní návrh zavedení emeritního soudce do našeho právního řádu. Politici jej zatím nevyužili.

Jsou zde však životní situace, které potřebě řešení situace nasvědčují, praktické případy ze soudní praxe. Např. v době lyžařské sezóny, jarních prázdnin, lyžování v Alpách. Stačí chvilka nepozornosti, následuje záchranka, převoz vrtulníkem, operace a z úžasného lyžařského zážitku se náhle stává půlroční pracovní neschopnost (zlomená noha). Zastupovat musí po dobu 6 měsíců již tak přetížení kolegové ze stejného soudního oddělení. Délka soudních řízení, a to leckdy i v lidsky citlivé agendě, se tak samozřejmě prodlužuje, pro „zastupující“ soudce to znamená zvýšenou zátěž.

Další takovou praktickou životní situací jsou stáže, o jejichž umožnění se stále hovoří. Kolega by chtěl na stáž k soudu vyššího stupně. Opakovaně to ale nelze realizovat, protože žádný z  kolegů nemůže převzít jeho oddělení, a soudcovská rada proto se stáží nesouhlasí. Další kolegyně, soudkyně odvolacího soudu, má nabídku stáže u Nejvyššího soudu. Ale kde za ni vzít náhradu? Kolegyně se stejnou specializací loňského roku odešla do důchodu. Na otázku „Jak se máš?“ odpovídá: „No, šla bych si zase zasoudit.“ Ale to bohužel nelze, nemůže  už nahradit kolegyni v době stáže. 

Praktickým příkladem je rovněž mateřská dovolená.  Do práce se chystá kolegyně po skončení mateřské dovolené. Ale ejhle, nové neplánované těhotenství vše změní. Plánovaný počet soudců nelze navyšovat. Soudní oddělení zůstává nadále neobsazené. Zároveň na tomtéž soudu odešla soudkyně se stejnou specializací do důchodu, pomáhá synovi ve firmě, je stále čilá, pracuje. Ale nemůže zastoupit, nemá už soudcovský mandát.

Jiná je však situace např. ve školství. Ze cvičení znám učitelku, je už v penzi. „Byla jsem zase na 3 měsíce dělat“, říká. „Potřebovali zástup za nemocnou kolegyni“. To lze.

Uvedené životní situace, vyžadují řešení. Jak je tedy řešit v soudnictví, jak zajistit zastupitelnost soudců, a tím i co nejvyšší možnou plynulost soudních řízení?

Jak už jsem zmínila, Soudcovská unie má připravený detailně rozpracovaný a ucelený systém řešení zastupitelnosti soudců, projekt emeritního soudce, a na něj navazující řešení prevence vyhoření soudců, například v podobě studijního volna.

Za současné právní úpravy jsou věci, které byly přiděleny soudci k projednání, v případě jeho odchodu na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, do starobního důchodu, na dlouhodobou pracovní neschopnost či při jeho přeložení (dočasném přidělení) na jiný soud, následně projednávány buď soudcem, který dotyčného zastupuje podle v té době platného rozvrhu práce (oddíl 6 zákona č. 6/2002 Sb., v platném znění), anebo jsou přiděleny ostatním soudcům příslušného úseku téhož soudu (tj. de facto rozděleny mezi takové soudce). V důsledku popsaného, nyní jedině možného, postupu, dochází k navýšení zatížení soudních oddělení, do kterých byly takové věci přiděleny. Následně logicky dojde alespoň k určitému prodloužení doby řízení ve všech jimi projednávaných kauzách.

Emeritní soudce (tj. soudce, který podle předpisů o důchodovém zabezpečení dosáhl věku pro přiznání starobního důchodu či předčasného starobního důchodu, a rozhodl se dočasně ukončit výkon funkce), by se za shora nastíněné situace vrátil na určité časové období zpět k aktivnímu výkonu funkce soudce, a mohl by za tuto dobu minimálně část těchto věci projednat a rozhodnout, aniž by došlo k navýšení zatíženosti ostatních stávajících soudců příslušného soudu.
 
Z pohledu poměrů v ČR by bylo nejefektivnější využití emeritních soudců na soudech, kde je vyšší procento mateřských a rodičovských dovolených, dlouhodobých pracovních neschopností nebo aktuálně zvýšeného nápadu nových věcí, ať už na jakýkoli soudní úsek. Emeritní soudce by byl v době dočasného ukončení výkonu funkce soudce samozřejmě povinen udržovat svou odbornost.
 
Soudcovská unie stále usiluje o to, aby se výše nastíněná myšlenka „ujala“ i politicky. Mimo jiné jsme ji zmínili i na konferenci pořádané SU dne 7. 2. 2020 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k nyní aktuálně projednávané novele zákona o soudech a soudcích. Za sebe i za kolegy doufám, že naše snahy budou mít odpovídající odezvu.
 
JUDr. Milena Heřmanová


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011