Se začátkem nového roku


Mgr. Roman Lada, 1. viceprezident SU ČR
 

I když se jedná o příspěvek na měsíc leden 2021, vzniká samozřejmě koncem prosince 2020, tedy v roce, který budeme jisto jistě hodnotit jako dobu, která nám připravila, a bohužel stále ještě připravuje, naprosto nevídané a jen obtížně představitelné situace, které nutně měly svůj dopad i na fungování justičního systému. Od jarního odročování téměř všech jednání až po projednávání věcí formou videokonferencí, a to v míře do té doby nevyužité. Zrádný virus samozřejmě postihl i pracovníky v justici, což opět vneslo do fungování soudů nemalé problémy, s nimiž se mnohde potýkají dodnes. Nicméně jsem přesvědčen, že i v této nelehké době soudy svoje poslání splnily a průchod právům tak byl zachován. Proto si ihned v úvodu dovolím vyslovit poděkování nejen všem soudcům, ale také veškerému odbornému a pomocnému personálu, za zvládnutí pracovních úkolů, které před ně tato doba postavila.

Jsem přesvědčen, že bude nanejvýš vhodné, aby soudcovská unie i v mediálním prostředí uvedený fakt opakovaně připomínala, přičemž se rozhodně nejedná o formu jakési sebechvály, ale naopak o důležité konstatování, že jedna ze tří složek moci ve státě neselhala, což by měl být směrem do společnosti velice pozitivní signál.  Závěr roku s sebou vždy logicky přináší bilancování roku končícího, stejně tak i mnohá předsevzetí a přání do roku nadcházejícího. Jak již jsem uvedl, rok 2020 bude ve všech ohledech spojován s celosvětovou pandemií koronaviru COVID-19, která bohužel zapříčinila i to, že nemohlo být uskutečněno výroční 30. Shromáždění delegátů, což s sebou, mimo jiné, přineslo také do té doby opět nerealizovanou formu voleb do stavovských orgánů, ze kterých vzešel i můj mandát. Za projevenou důvěru, které si opravdu vážím, tak ještě jednou delegátům děkuji.

Dosud se nemohla kvůli nepříznivé pandemické situaci sejít republiková rada, takže bylo možné zrealizovat pouze setkání členů Výboru, ze kterého jsem měl velmi příjemný pocit a jsem přesvědčen, že soudcovská unie bude i nadále postupovat jednotně a naváže na výsledky práce předchozího vedení, tedy, že neopustí myšlenku zřízení orgánu správy justice (Nejvyšší rada soudnictví), bude sledovat a reagovat na tvorbu zákonů upravujících soudní moc, tvorbu procesních předpisů, věnovat se otázkám kariérního růstu a vstupu do justice. Dalšími důležitými tématy pro soudcovskou unii zůstávají otázky sociálního zabezpečení, a to nejen ve vztahu k soudcům, neboť nemůžeme zapomínat také na naše odborné spolupracovníky působící v administrativě. Stranou pozornosti nemůže zůstat pochopitelně mezinárodní spolupráce, komunikace s ostatními právnickými profesemi a ani problematika vzdělávání.

Rok 2021 justici přináší výraznou změnu, neboť po velice dlouhé době se mění rozhodnutím ministryně spravedlnosti počet soudců okresních a krajských soudů, jejichž potřeba se z původních 2818 snižuje na 2626, tedy o nevýznamných 192. Jakkoli nelze zpochybnit argument, že nápad v hlavních agendách klesá, tak bude zajímavé sledovat, zda výpočty ministerstva kopírují skutečnou realitu, čímž mám především na mysli zohlednění komplikovanosti a časové náročnosti řady kauz, a to napříč celou soudní soustavou. V této souvislosti je proto možné poukázat na nedávnou novelu trestního zákoníku, kdy se v důsledku zvýšení hranice pro určování škod přesunou opravdu složité a rozsáhlé kauzy před okresní soudy, potažmo do agendy odvolacích soudů. Dále je možno zmínit agendu náhrady škody či odškodnění nemajetkové újmy a stranou pozornosti nelze ponechat ani agendu opatrovnickou, která se v poslední době stává opravdu časově velice náročnou. Bylo by totiž velikou škodou, aby česká justice, která patří dlouhodobě k nejrychlejším v Evropské unii, vybudované postavení opustila.

V neposlední řadě bych se chtěl ještě zmínit o mediální prezentaci soudcovské unie, jako velice důležitém faktoru, který by měl co nejvěrněji přiblížit fungování nejenom soudcovské unie, ale rovněž celé justice. Na toto téma na již zmíněném jednání Výboru hovořil náš prezident JUDr. Libor Vávra. Soudcovská unie by měla s novináři, pokud o to samozřejmě projeví zájem, komunikovat v pravidelných termínech (např. i formou tiskové konference), aby se jim tak dostaly informace o dění v justici přímo od nás a nevyčkávali jsme, až nás případně novináři osloví.

Důležitý úkol nepochybně soudcovskou unii čeká také na poli jednání v obou komorách Parlamentu České republiky, kde se objevují jak nové politické subjekty, tak osobnosti působící v jejich řadách, které ne vždy musí mít přesnou představu o fungování justice a jejích potřebách, zejména pokud nás v roce 2021 čekají parlamentní volby.

Závěrem mi proto dovolte popřát všem našim členům a čtenářům, ať jim nadcházející rok 2021 přinese pohodu do osobního i pracovního života, ale především pak pevné zdraví.


 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011