Profily soudců

     
       JUDr. Libor Vávra, prezident
     


Narodil se v roce 1963. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 1986.
O tři roky později, v roce 1989, se stal soudcem Obvodního soudu pro Prahu 10. V roce 1994 přešel na Městský soud v Praze.
Od roku 1999 do roku  2011 byl předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1. Poté působil jako místopředseda Městského soudu v Praze. Další významnou funkci v soudnictví začal vykonávat v roce 2013. Na dalších sedm let byl jmenován předsedou Městského soudu v Praze. Jeho odbornou specializací je trestní právo.
V Soudcovské unii ČR se zapsal již v polovině 90. let  ve funkci prvního viceprezidenta a už v roce 1998 se stal jejím  prezidentem. Soudcovskou unii vedl úspěšně až do podzimu 2002. Profesní organizaci soudců ČR  vtiskl moderní tvář, pevnou organizační strukturu a potřebnou celospolečenskou prestiž.
Pod jeho vedením pracoval také od roku 2002 až do roku 2014 Soud Unie, jehož byl v uvedených létech předsedou. Ocenění jeho výrazného přínosu pro celkový rozvoj Unie se odrazilo také v titulu  čestný prezident SU ČR, kterým byl prohlášen v roce 2006. V aktivitách Soudcovské unie ČR je zapojen prakticky po celé uplynulé čtvrtstoletí.
V roce 2020 znovu kandidoval na funkci prezidenta a po listopadových korespondenčních volbách stanul na další tři roky opět na pozici nejvyšší.
JUDr. Libor Vávra byl v předchozích letech rovněž členem Správní rady společnosti Transparency International ČR, dosud je členem Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Věnuje se přednáškové činnosti, je spoluautorem příručky pro začínající soudce a advokáty nazvané Klíč k soudní síni.
Publikuje na portálu Právní prostor, autorsky přispívá do stavovského časopisu Soudce a do mnoha dalších odborných právnických periodik.

       
       Mgr. Roman Lada, 1. viceprezident
                  
                                                     

Narodil se v roce 1966. Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 1991. V roce 1994 byl jmenován soudcem Okresního soudu v Kladně. Od roku 2007 až do roku 2015 vykonával funkci předsedy tohoto okresního soudu. Jeho specializací je trestní právo.
Od roku 2015 působí na Krajském soudu v Praze. V roce 2019 se stal předsedou odvolacího senátu.
Členem Soudcovské Unie ČR je od roku 1998. V letech 2011 - 2017 byl členem Republikové rady SU ČR. Viceprezidentem se stal ve funkčním období 2014 až 2017. Ve stavovské organizaci soudců ČR je rovněž předsedou Kolegia trestního práva.
Kromě publikační činnosti, zejména v profesním periodiku Soudce, je také zapsán jako lektor Justiční akademie.
Jak sám říká: ,,Soudcovskou unii ČR vnímám jako společenství podobně smýšlejících lidí, kteří se na úkor svého osobního a také pracovního pohodlí rozhodli nebýt zcela pasivní a „udělat něco“ ve prospěch soudcovského stavu. Jsem přesvědčen, že Soudcovská unie za dobu od svého vzniku, a to i přes známý fakt, že nejsou jejími členy všichni soudci, si vybudovala v rámci nejenom odborné, ale i široké veřejnosti významné postavení, které bych chtěl v rámci svého působení ve vedení Unie nejenom zachovat, ale také posilovat. Jako velice důležitý úkol Soudcovské unie a jejich představitelů vnímám v prvé řadě potřebu neustálé ochrany nezávislosti soudní moci, budování její prestiže a na to navazujících oprávněných zájmů soudců, a to zejména výběru soudců a soudních funkcionářů, vzniku Nejvyšší rady soudnictví, transparentnosti justice, podílu na tvorbě justičních předpisů, reálných benefitů v podobě výsluh či otázky důstojných důchodů, personální stability justice apod. K naplnění těchto cílů je třeba dospět jak činností uvnitř justice samé, tak rovněž udržováním a budováním korektních a zároveň jasně vymezených vztahů nejenom vůči dalším dvěma složkám moci ve státě, ale také vůči ostatním profesním komorám", uvádí první viceprezident Roman Lada.

        
      JUDr. Martina Radkova, Ph.D., viceprezidentka
  
    

N
arodila se v roce 1970. Specializuje se na správní soudnictví. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně ukončila v roce 1994. Soudkyní Krajského soudu v Ostravě na úseku správního soudnictví je nepřetržitě od 1. 7. 2009. Od začátku roku 2010 působí na pobočce tohoto krajského soudu v Olomouci.
Předchozí právní praxi vykonávala v advokacii, finanční správě, jako asistentka na Nejvyšším správním soudu a byla rovněž ředitelkou justičního odboru na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Tyto instituce rovněž zastupovala v zahraničí.
Přednáší na Justiční akademii a na právnických fakultách. Studentům práva zajišťuje odborné stáže na soudech.
Vydala odbornou monografii a řadu článků v právnických periodikách.
Členkou Soudcovské unie je od roku 2009.  V roce 2010 reprezentovala profesní organizaci soudců ČR v Bulharsku. Ve spolupráci s nizozemskými kolegy a dalšími členy Unie se aktivně zapojila do projektu posílení bulharské asociace soudců. V Republikové radě SU ČR působila již v předchozím volebním období. V listopadu 2020 byla do republikové rady zvolena znovu a stala se viceprezidentkou. Martina Radkova je přesvědčena, že Soudcovská unie musí nadále pokračovat ve vytýčeném programu a dále efektivně využívat svůj potenciál pro zlepšení fungování justice.


      
       JUDr. Margita Marková, členka Výboru Unie
     


Narodila se v roce 1966. Po ukončení Právnické fakulty tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně pracovala na finančním odboru městského úřadu. V roce 1993 jsem se stala justiční čekatelkou na Okresním soudu v Novém Jičíně. V roce 1995 byla jmenována soudkyní u Okresního soudu v Přerově, kde působí dosud na civilním úseku.
Členkou Soudcovské unie je od roku 1999. Až do svého zvolení do Republikové rady SU ČR působila ve dvou volebních obdobích v  Etickém soudu Soudcovské unie. V posledních letech s kolegy  intenzivně pracovala na  oživení přístupu k etickým otázkám. Výsledkem jejich práce je  Otevřený soubor etických dilemat soudce, který má především sloužit jako pracovní pomůcka pro soudce.
Více než deset let se také společně se svými kolegy zapojuje do projektu Soudcovské unie na zvyšování právního vědomí studentů středních škol, projektu nazvaného Soudci do škol. Přednáší studentům a organizuje jejich účast na soudních  jednáních.      
        Mgr. Lenka Eliášová, členka Výboru Unie
     


Narodila se v roce 1979. Absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Soudkyní byla jmenována v květnu 2010, přičemž od roku 2008 pracovala jako  asistentka soudce. Specializuje se na civilní právo.
Jako soudkyně a poté místopředsedkyně soudu působila na Obvodním soudu pro Prahu 4 a v současnosti je místopředsedkyní Obvodního soudu pro Prahu 5.
Krátce po jmenování soudkyní se stala členkou Soudcovské unie ČR.
V roce 2017 byla zvolena do Republikové rady SU ČR a v roce 2020 byla zvolena opakovaně do tohoto orgánu na další tříleté funkční období.
Na chodu Soudcovské unie se aktivně podílí po celou dobu členství. Ve výboru SU ČR se chce i nadále zaměřovat na kariérní řád soudců a také na rozšiřování řad nových členů profesní organizace.
 

 

 
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011