Novinky z judikatury a legislativyDnem 1. 4. 2023 své účinnosti nabývá zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 34/2023 Sb.Dnem 30. 3. 2023 své účinnosti nabývá zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 67/2023 Sb.Dnem 23. 3. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 60/2023 Sb.Dnem 20. 3. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 71/2023 Sb.Dnem 23. 3. 2023 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 59/2023 Sb.Omezení doby nočního klidu musí být výjimečné a dostatečně konkretizované v obecně závazné vyhlášce obceDnem 23. 3. 2023 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 58/2023 Sb.Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 53/2023 Sb.Dnem 1. 4. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 65/2023 Sb.Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády č. 52/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů.Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 50/2023 Sb.Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 48/2023 Sb.Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 47/2023 Sb.Obec splní informační povinnost i pokud zveřejňovanou písemnost vyvěsí na web mimo sekci "Úřední deska"Podle generálního advokáta Szpunara jsou pravidla UEFA pro domácí hráče částečně neslučitelná s unijním právemDnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 46/2023 Sb.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011