Pohledy a názory


Na výročním zasedání Soudcovské unie, konaném dne 5. 11. 2016 v Mikulově byl Etickému soudu Soudcovské unie dán úkol posoudit etické meze aktivit soudců na sociálních sítích (Facebook, Twitter, blogy aj.), a to v souvislosti s tím, do jaké míry je svoboda projevu soudce omezena jeho soudcovskou funkcí.
Soudcovská unie zdůrazňuje, že bez existence kariérního řádu pro soudce obecných soudů a závazných pravidel pro jmenování externistů nelze osobu bez soudní praxe jmenovat soudcem Nejvyššího soudu. V opačném případě je zpochybněna nezávislost justice a záruka odborného rozhodování. Soudcovská unie se důrazně ohrazuje proti snižování významu práce soudců nižších stupňů. Zřízení automatického generátoru, jehož činnost by byla řízena a spravována Ministerstvem spravedlnosti ČR, považuje Soudcovská unie za nepřípustné zejména z důvodu porušení principu oddělení moci výkonné a moci soudní. Soudcovská unie k uvedeným tématům uspořádala 11. dubna 2017 tiskovou konferenci. V Praze 7. dubna 2017
Soudcovská unie považuje změnu modelu správy soudnictví za nutný předpoklad k zajištění řádného chodu soudnictví, i nadále trvá na svém dlouhodobě vyjadřovaném závěru, že dosavadní model státní správy soudů v ČR není funkční. Zřízení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví umožní zejména odborný a kontinuální přístup k problémům soudnictví a tím zlepšení výkonu primární funkce soudů – poskytování ochrany práv účastníkům řízení v potřebné kvalitě i rychlosti.
Republiková rada Soudcovské unie dospěla na jednání dne 19. 2. 2015 ohledně platových nároků soudců za období let 2011 – 2014 k těmto závěrům:
Je v rozporu se zákonem i ústavou, aby ministryně spravedlnosti hodnotila správnost rozhodovací činnosti soudce včetně jeho postupu při výběru a hodnocení důkazů s výjimkou stížnosti pro porušení zákona. Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán státní správy soudů nesmí zasahovat do jejich nezávislé rozhodovací činnosti, ministryně tento zákaz výroky hodnotícími věcnou správnost rozhodnutí porušila. Jedná se o narušení základního principu dělby moci, které v demokratické zemi nelze tolerovat.
Vedení Soudcovské unie vyjadřuje zásadní nesouhlas se zpochybňováním uchazečů o funkce v soudnictví po ukončení řádných výběrových řízení. Je nepřípustné, aby po završení procesu výběru soudního funkcionáře, který proběhl řádným způsobem, byla prostřednictvím médií vznášena závažná obvinění, která napadená osoba nemá možnost relevantním způsobem vyvrátit. Takový postup je možno záměrně zneužívat k oslabení autority soudního funkcionáře ihned na počátku jeho funkčního období, což může mít vliv na činnost celé soudní soustavy.
Ministerstvo spravedlnosti vydalo novou instrukci o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudu, která významně ovlivňuje činnost soudů, aniž o změně této úpravy proběhla diskuse uvnitř justice. V důsledku toho nebylo umožněno vedení Soudcovské unie předem sdělit výhrady ke znění Instrukce, přičemž některé z nich považuje za zásadní.
Vedení Soudcovské unie považuje výsledky výběrového řízení na výběr předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem za zpochybněné, a to z důvodu prokázané nedostatečnosti podkladové dokumentace k jednotlivým kandidátům.
Z prohlášení JUDr. Marvanové vyplývá, že v justici dlouhodobě probíhají závažné protizákonné procesy. Soudcovská unie považuje za nutné upozornit na podklady těchto tvrzení a popsat aktuální systém kontrolních mechanismů v justici. JUDr. Marvanová opírá svá prohlášení o korupci v soudnictví o zprávy BIS. Veškerá ostatní tvrzení jsou neurčitá a odkazují na nátlak od blíže neupřesněných osob či skupin.
Reakce Soudcovské unie ČR na článek Daniela Kaisera uveřejněný v Lidových novinách dne 25. 2. 2013 pod titulkem „Co tak najednou“. Byla zaslána všem médiím včetně redakce Lidových novin. Autorkou je Mgr. Daniela Zemanová, I. viceprezidentka Soudcovské unie ČR.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011